สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ตรายปี

 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ตรายไตรมาส