สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดกะรน จ.ภูเก็ต

                  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานแรงงานจุังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เข้าร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ณวัดคีรีเขต (วัดกะรน) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เพื่อประชาสัมพันธ์ ภระกิจและข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน