สำนักงานแรงงานร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเพือส่งเสริมสุขภาพพลานามัยตามนโยบายรัฐบาล

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลกับสำนักงานจังหวัด เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวในการทำงานและมีสุขภาพพลานามัยที่ดี แข็งแรง ลดความเจ็บปวดจากปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDS)