ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ในการตรวจราชการรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

 

           เมื่อวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ขัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ในการตรวจราชการรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า)