ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2560

 

                เมื่อวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต โดย นายสุทธิพงศ์  สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดภูเก็ต    ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เพื่อทราบ ผลการดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบ ผลการดำเนินงานตามแผนแฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดภูเก็ต พ.ศ 2560 พร้อมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานแรงงานนอกระบบจังหวัดภูเก็ต