ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2560

 

           เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  พิจราณาและลงมติเสนอค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดต่อคณะกรรมการค่าจ้าง พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของจังหวัด  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า).