วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

 

 "แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง                 และมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

พันธกิจของกระทรวงแรงงาน

 

๑. พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก

๒.ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

 

อำนาจหน้าที่

 

 

๑. กำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลแผนการปฎิบัติงานของราชการกระทรวงแรงงานในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

 

 

 

๒. ดำเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผนงานพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

 

 

 

๓. ประสานการดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

 

๔. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ

งหรือที่ได้รับมอบหมาย