Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางสาวกษมา ดือราปู นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม “การบริหารจัดการของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) และซักซ้อมแนวทาง การปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองท้องที่”

pll_content_description

TOP