Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “กลุ่มย่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑”

pll_content_description

TOP