Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “หารือแนวทางพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก”

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

TOP