Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 ปี 2565 (กรกฎาคม – กันยายน 2565)

TOP