Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายนางสาวกษมา ดือราปู นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวมลธิรา วาทีรักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรม “โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กรในพื้นที่ภูมิภาคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฎหมายและรับฟังความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากฎหมาย”

pll_content_description

TOP