Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดกะรน จ.ภูเก็ต

pll_content_description

                  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานแรงงานจุังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เข้าร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ณวัดคีรีเขต (วัดกะรน) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เพื่อประชาสัมพันธ์ ภระกิจและข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

                  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานแรงงานจุังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เข้าร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ณวัดคีรีเขต (วัดกะรน) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เพื่อประชาสัมพันธ์ ภระกิจและข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

 

 

TOP