Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนสามัญและผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและ การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่1/2563”

pll_content_description

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนสามัญและผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและ การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่1/2563” ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต (POC) โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการกลั่นกรองฯ

TOP