Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรายสาขาด้านการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทาง เศรษฐกิจ กลุ่มที่ 1 สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2563”

pll_content_description

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรายสาขาด้านการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทาง เศรษฐกิจ กลุ่มที่ 1 สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2563” ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

TOP