Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

ภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของภูเก็ต  มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวในแนวเหนือใต้  ภูเขาส่วนใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันตก คิดเป็นพื้นที่ประมาณ  ร้อยละ 70 ของเกาะ  เป็นที่ราบประมาณ ร้อยละ 30 ของเกาะ  ที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนกลาง  ฝั่งตะวันออก และ บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะ  ชายฝั่งด้านตะวันออกมีสภาพเป็นหาดโคลนและป่าชายเลน เช่น หาดสะปำ  หาดป่าคลอก  หาดอ่าวปอ เป็นต้น  ส่วนทางตะวันตกชายหาดมีลักษณะเป็นหาดทรายขาวสวยงาม เช่น หาดในยาง  หาดป่าตอง  หาดกะตะ  หาดกะรน  หาดทรายแก้ว  หาดไม้ขาว  หาดในทอน หาดเลพัง หาดบางเทา หาดสุรินทร์ หาดกมลา    หาดในหาน เป็นต้น 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

TOP