Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 2 ปี 2564 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 1 ปี 2564 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต รายปี 2563 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2564 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 2/2563 (เมษายน – มิถุนายน) ...

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 (มกราคม – ธัันวาคม) ...

TOP