Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต รายปี (มกราคม-ธันวาคม 2557) ...

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) ...

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2557) ...

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุยายน 2557) ...

รายงานสถานการณ์ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม 2557) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๖ ...

สถานการณ์แรงงานรายปี ๒๕๕๕ (มกราคม – ธันวาคม) ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๕ (ตุลาคม – ธันวาคม) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๕ (กรกฎาคม ...

TOP