Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) ...

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) ...

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560) ...

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 60 (มกราคม-มีนาคม 2560) ...

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต รายปี (มกราคม-ธันวาคม 2559) ...

รายงานสถานกาารณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2559 ...

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) ...

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) ...

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 2 ปี 59(เมษายน-มิถุยายน 2559) ...

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 59 (มกราคม-มีนาคม 2559) ...

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต รายปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558) ...

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) ...

TOP