Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ปี 2562 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 (มกราคม – ธัันวาคม) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม 2561) ...

รายงานสถานการณ์รายปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560) จังหวัดภูเก็ต ...

TOP