Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ

  นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ

  แรงงานจังหวัดภูเก็ต
  • นางสาวฟารีด้า หมัดโส๊ะ

   นางสาวฟารีด้า หมัดโส๊ะ

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวรุ่งรวี ศรอินทร์

    นางสาวรุ่งรวี ศรอินทร์

    เจ้าพนักงานธุรการ
  • นายพีรนันท์ สุวรรณมณี

   นายพีรนันท์ สุวรรณมณี

   นัักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางจินตนา ใจหาญ

    นางจินตนา ใจหาญ

    นักวิชาการแรงงาน
   • นายเสกสรร ลักษณะวิลาศ

    นายเสกสรร ลักษณะวิลาศ

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
   • นางวาสนา กรีประเสริฐ

    นางวาสนา กรีประเสริฐ

    พนักงานธุรการ ส 4
  • นางสาวอมรรัตน์ ฉิมปลอด

   นางสาวอมรรัตน์ ฉิมปลอด

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นายธันยากร แจ้งจิตร

    นายธันยากร แจ้งจิตร

    พนักงานขับรถยนต์
1222
TOP