Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์

  นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์

  แรงงานจังหวัด
  • นางพูชิสา บุญดำ

   นางพูชิสา บุญดำ

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางวาสนา กรีประเสริฐ

    นางวาสนา กรีประเสริฐ

    พนักงานธุรการ ส 4
    • นายเสกสรร ลักษณะวิลาศ

     นายเสกสรร ลักษณะวิลาศ

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางสาวณฐยา พันธ์พงศ์

   นางสาวณฐยา พันธ์พงศ์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายไชยา อินทรพรหม

    นายไชยา อินทรพรหม

    พนักงานขับรถยนต์ ส 2
    • นายธันยากร แจ้งจิตร

     นายธันยากร แจ้งจิตร

     พนักงานขับรถยนต์
  • นางสาวสุชาวดี ศศิธร

   นางสาวสุชาวดี ศศิธร

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางจินตนา ใจหาญ

    นางจินตนา ใจหาญ

    นักวิชาการแรงงาน
TOP