Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “เชิงปฏิบัติการในการเลือกผู้แทนองค์กรเป็นกรรมการและอนุกรรมการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550”

pll_content_description

TOP