Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมายนางสาวฟารีด้า หมัดโส๊ะ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดภูเก็ต”

pll_content_description

TOP