Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด – 19”

TOP