Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

ันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นายเสกสรร ลักษณะวิลาศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น เข้าร่วมประชุม “โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Goverment Data Catalog)” กิจกรรมการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ 5

pll_content_description

TOP