Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.15 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม สู่เครือข่าย (บวร) บ้าน วัด โรงเรียน/โรงงาน”

pll_content_description

TOP