Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางสาวณฐยา พันธ์พงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

pll_content_description

วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางสาวณฐยา พันธ์พงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
เวลา 13.30 น. คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก.) ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2563 (ประจำเดือนมิถุนายน 2563)
เวลา 15.00 น. คณะกรรมการด้านความมั่นคงจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือน มิถุนายน

 

TOP