Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ บริเวณน้ำตกบ้านบางตาก พร้อมปรับปรุงขอบตลิ่ง ตำบลเทพกระษัตรี

pll_content_description

วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 09.00 น. นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ บริเวณน้ำตกบ้านบางตาก พร้อมปรับปรุงขอบตลิ่ง ตำบลเทพกระษัตรี

TOP