Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

แรงงานภูเก็ต บูรณาการนำบริการด้านแรงงานให้บริการประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาถลาง

pll_content_description

 

     เมื่อวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ตั้งแต่ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  นายสุทธิพงศ์  สายสาคเรศ  แรงงานจังหวัดภูเก็ต  ได้บูรณาการงานบริการด้านแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมออกให้บริการประชาชนถึงชุมชนในลักษณะที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ได้ออกให้บริการ  ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก โลตัส  สาขาถลาง

 

     โดยการออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้  ได้นำกิจกรรมรับสมัครงาน  แจ้งข่าวตำแหน่งงานว่าง  รับสมัครผู้ฝึกอาชีพ  รับสมัครผู้ประกันตน มาตรา ๔๐  ให้คำปรึกษาปัญหาแรงงาน  และบริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน  

TOP