Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ...

Mol-Thailand

ประชุมเตรียมความพร้อม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ...

Mol-Thailand

โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ...

Mol-Thailand

แรงงานจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม ...

TOP